Saturday, February 9, 2013

ဗ်ဥ္း (၃၃) ရခိုင္ေလွေတာ္သံ

က - ကိုမူကား။ ။ ကဥၥနပဗၸတာ၊ ေငြေတာင္သာက၊ ဟသၤာဝမ္းဘဲ၊ ပ်ံက်ဝဲသည္၊ မစဲရံကာ၊ ရံကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။

ခ - ကိုမူကား။ ။ ျမတ္လွသီးခံ၊ ရေသ့ပ်ံကို၊ အၾကံယူမွား၊ မင္းသားျပည္သွ်င္၊ ျပစ္မွားလွ်င္ေက၊ ျပည္ေတာ္ဝင္ကာ၊ ဝင္ကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဂ - ကိုမူကား။ ။ ဂႏၶမာလာ၊ ပန္းနံ ့သာႏွင့္၊ လင္ရွာမရ၊ နဂါးမလွ်င္၊ နိညမျပတ္၊ လွည့္ဖ်ားတတ္သည္၊ သူျမတ္ရႊင္ကာ၊ ရႊင္ကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဃ - ကိုမူကား။ ။ ဃရာဝါသ၊ ကိစၥမ်ားေျမာင္၊ လူ ႐ို႔ေဘာင္ဝယ္၊ ခြါေဆာင္ခ်ီၿပီး၊ မင္းႀကီးတတပ္၊ သားလြတ္လပ္သည္၊ အထြဋ္တင္ကာ၊ တင္ကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


င - ကိုမူကား။ ။ ငဆမုဆိုး၊ နယ္မ်ိဳးလည္ဘိ၊ မဏိပတၱျမား၊ ကုန္ခါစားသည္၊ ေလွးမွ်ားကိုင္ကာ၊ ကိုင္ကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။စ - ကိုမူကား။ ။ စႏၵသူရိယ၊ မင္းလွျပည္သွ်င္၊ ေတာင္းပန္က်င္ေက၊ သွ်င္ပင္ကိုယ္စား၊ သြန္း၍ထားသည္၊ ဖူးမ်ားလြယ္ကာ၊ လြယ္ကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။

ဆ - ကိုမူကား။ ။ ဆတၱာဆင္မင္း၊ လီညွင္းခံရာ၊ မုဆိုးလာ၍၊ ျဖတ္ကာစြယ္ဖ်ား၊ ပီးကမ္းျငားသည္၊ မင္းအားဆက္ကာ၊ ဆက္ကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဇ - ကိုမူကား။ ။ ဇနကၠမင္းႀကီး၊ သေဘၤာစီး၍၊ ပ်က္စီးရီတြင္၊ ေမ်ာရာကပင္၊ ကမ္းမွာတင္သည္၊ ျပည္သွ်င္စံကာ၊ စံကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဈ - ကိုမူကား။ ။ ဈာန္အဘိၪာဏ္၊ မိုးဃ္းသို ့ပ်ံသည္၊ ထိန္လွ်ံေျပာင္ဝင္း၊ တန္ခိုးျပင္းသည္၊ ထြန္းလင္းဓမၼာ၊ က်င့္ၾကံရွာ၏၊ သုေဒၶာမင္းမွာ၊ ဆရာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ည - ကိုမူကား။ ။ ေညယ်ဓံတရား၊ ထိုငါးပါးကို၊ ပိုင္းျခားထင္ထင္၊ သိျမင္ကံုလံု၊ ၿပီးျပည့္စံုသည္၊ ဗိုလ္ပံုလူမ်ား၊ သိျမင္ၾကားေအာင္၊ ေဟာၾကားဗုဒၶါ၊ ဗုဒၶါေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဋ - ကိုမူကား။ ။ဋကူမင္းႀကီး၊ မိးေက်ာင္းစီး၍၊ ခရိးလြန္ရွည္၊ သံလ်င္ျပည္ကို၊ ဝင္လီညခါ၊ ညခါေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဌ - ကိုမူကား။ ။ ဌာပနာကို၊ ျမင့္လွတန္းေဆာင္၊ ကၽြန္းလံုးေျပာင္သည္၊ မ်ားေျမာင္သွ်စ္သြယ္၊ မြီေတာ္ဓါတ္ကို၊ ေတာင္ထြဋ္တည္ကာ၊ တည္ကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဍ - ကိုမူကား။ ။ ဍ႑ဳလမင္း၊ ႀကီးအင္းေၾကာက္လွ၊ ဍဳ႒ာဂါမဏိး၊ တိုက္စည္တီးလ်က္၊ မင္းႀကီးက်ီျပည္၊ စစ္ထိုးလီသည္၊ ဝန္းလည္းေအာင္ကာ၊ ေအာင္ကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဎ - ကိုမူကား။ ။ ဎဌရထာ၊ နဂါးသာလွ်င္၊ ရီမွာမ်ိဳးျမတ္၊ လွည့္ပတ္တကုတ္၊ သမုဒၵရာ၊ မိဂလ်ာကို၊ နတ္မွာမင္းျမတ္၊ စီးၿပီးလတ္သည္၊ သက္ျမတ္ၾကင္ရာ၊ ၾကင္ရာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဏ- ကိုမူကား။ ။ ဏစဥ္ကပင္၊ တိမ္ညြန္ ့ျမလြန္၊ ပရစံပ၊ ကကၠဳလကို၊ ျပန္ကေစာင့္ကာ၊ ေစာင့္ကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


တ - ကိုမူကား။ ။ တာဝတိ ံသာ၊ ထက္မွာနီနား၊ မိနတ္သားကို၊ တရားသာယာ၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ လာလတ္ျငားသည္၊ နတ္မ်ားေသာင္းေသာင္း၊ အေလာင္းကၽြတ္ကာ၊ ကၽြတ္ကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ထ - ကိုမူကား။ ။ ထံပါးမကြာ၊ မယ္သူဇာႏွင့္၊ မကြာတူစံု၊ ေပ်ာ္ၾကကုန္သည္၊ အာရံုပီးလမ္း၊ ရႊမ္းရႊမ္းေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဒ - ကိုမူကား။ ။ ဒ႑ဳလမင္း၊ ႀကီးအင္းေၾကာက္လွ၊ ဒုဌဂါမဏီး၊ တိုက္စည္တီးလ်က္၊ မင္းႀကီးက်ီးျပည္၊ ထိုးဝင္လီသည္၊ ခန္းလည္ေအာင္ကာ၊ ေအာင္ကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဓ - ကိုမူကား။ ။ ဓကၠမင္းသား၊ စြမ္းစြမ္းအားႏွင့္၊ ပတၱျမားငံုကာ၊ ပ်ံကာက်သည္၊ ဆင္းဝါရုပ္ေရ၊ လွနတ္က်ီကို၊ ျမင္ေကဝန္းကာ၊ ဝန္းကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


န- ကိုမူကား။ ။ နဂါးရာဇာ၊ ဘုရားလ်ာႏွင့္၊ နတ္ရြာလူ ့ျပည္၊ ေျပာင့္ၾကည္ဝင္းလ်င္း၊ ေညာင္ပင္ရင္း၌၊ သီတင္းသံုးကာ၊ သံုးကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ပ - ကိုမူကား။ ။ ပပဝတီ၊ ေဒဝီရတနာ၊ ေတာင္ညာထဋ္ထား၊ မိဖုရားကို၊ အားရၾကိဳးကာ၊ ၾကိဳးကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဖ - ကိုမူကား။ ။ ဖယကုမၼာ၊ ႀကီးစြာေျပာင္အား၊ ပင္းခူက်ားကို၊ လႊားလႊားခြပ္ကာ၊ ခြပ္ကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဗ - ကိုမူကား။ ။ ဗာလလူမိုက္၊ မိန္းမစစ္ကို၊ ပစ္တတ္တန္းတင္၊ သဖန္းပင္တြင္၊ ျမင္လွ်င္မင္းႀကီး၊ ေဆာင္းေရႊထီးႏွင့္၊ ဘိသိတ္ခံကာ၊ ခံကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဘ- ကိုမူကား။ ။ ဘဒၵကမၻာ၊ ေပၚခါအစ၊ ဗုဒၶေညာင္ျဖဴ၊ မိေတၱးဟူသည့္၊ ငါးဆူသွ်င္ပင္၊ သွ်င္ပင္ေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


မ - ကိုမူကား။ ။ မေဟာ္သဓာ၊ ဘုန္းပညာႏွင့္၊ ပုစၦာနတ္လူ၊ မီးၾကဟူသည္၊ လြယ္ကူေျဖကာ၊ ေျဖကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ယ- ကိုမူကား။ ။ ယကၡစြယ္ျပဴး၊ ဘီလူးႏွင့္ျမင္း၊ အန္တုခ်င္းသည္၊ ရန္ကိုမိကာ၊ မိကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ရ- ကိုမူကား။ ။ ရထားယဥ္သာ၊ နီစၾကၠာႏွင့္၊ ေတဇာနည္းတူ၊ ေတာက္ေစဟူသည္၊ ေတာက္ေစေသာ္လည္း၊ 

ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။

လ- ကိုမူကား။ ။ လဘက္မင္းဖ်ား၊ စြမ္းစြမ္းအားႏွင့့္၊ ရထားစိးကာ၊ စစ္ထိုးလွာသည္၊ ဗိုလ္ပါငါးရာ၊ ငါးရာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဝ - ကိုမူကား။ ။ ေဝဘူလေတာင္၊ ျမင့္ေခါင္ေရႊေဆာင္း၊ ဘီလူးေပါင္းႏွင့္၊ ေဘးေလာင္းထြဋ္ဖ်ား၊ မင္းသားလုလင္၊ က်ဆံုးက်င္သည္၊ ရန္ခြင္ေျဖကာ၊ ေျဖကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


သ - ကိုမူကား။ ။ သံတုကုမၼာ၊ ေစာမင္းလ်ာသည္၊ ဆရာျမတ္ထံ၊ က်ိဳးႏြံခစား၊ ေနာင္ေတာ္အားကို၊ တရားဆယ္ယူ၊ ထီးျဖဴႏွင္းေက၊ ႏွင္းေကေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဟ- ကိုမူကား။ ။ ဟသၤာငွက္ငယ္၊ စစ္ျဖစ္ေမကို၊ ေျခပူေလာင္ဆာ၊ မၾကံသာသည္၊ ရီမွာေမွ်ာကာ၊ ေမွ်ာကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဠ - ကိုမူကား။ ။ ဠလမင္းသား၊ ရထားမစီး၊ မင္းႀကီးသူျမတ္၊ ျဗဟၼဒတ္ကို၊ အမတ္ညီညာ၊ ျပင္ႏွင္းလာသည္၊ အရယူကာ၊ ယူကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


အ- ကိုမူကား။ ။ အမၻခ်ိဳမႊိး၊ သရက္သီးကို၊ ကီ်းသားတြင္ျပီ၊ သယ္ေဆာင္ခ်ီသည္၊ ေဒဝီစားကာ၊ စားကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဓညစံ
(အထက္ပါ ဗ်ဥ္း(၃၃)လံုး ေလွေလွာ္သံကို ‘ရခိုင္ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ေဝသာလီေခတ္ အမွတ္(၁)၊ ၁၉၆၆-ခုႏွစ္ထုတ္’ စာအုပ္တြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပဖူးပါသည္)