Thursday, February 21, 2013

သု၀ဏၰေဒ၀ီရႊန္းလိုက္ရတု (ပိုဒ္စံု)

(ပထမပိုဒ္)

သိန္ကန္မိန္တြင္၊ ဆယ့္ႏွစ္ခြင္ကို၊ လြန္ပင္ျမင့္စည္၊ ၾကာရွည္တာအကူး၊ တေပါင္းမင္းလြင္၊ ရြက္ၾကင္ေတာ္လီျဖဴးက၊ ျပစ္သြယ္ႏူးစီးသြယ္ျဖာ၊ မတတ္သာၿပီ၊ မႈိင္းလို႔ရီေက၊ ၾကည့္လီသမွ်သာတည္း၊ လီျပင္းခတ္လိုက္၊ ပရစ္၀ီ၀ီနယ့္၊ ငွက္ရႊီေမာင္ႏံွစံု၊ ပန္းႏုခက္ကို၊ ယူလွ်က္ႏႈတ္၀ယ္ငံုရယ့္၊ စာခြန္႔တံုရႊင္ႏွစ္လို႔၊ တထူးေထြလာ၊ ဘာသာလူလို၊ မကိုႏႈတ္ျဖင့္တို႔ရယ့္၊ ဧးယ္သို႔ခ်စ္ဖြယ္ဆင္၊ ရာသီခြင္ဆယ့္ႏွစ္လမ္း၊ ျငမ္းႏွင့္အညီ၊ မိဂသီပင္၊ ရွိယ့္ကျမင္ေသာ္၊ စက္ခြင္မွာေယာင္ယမ္းခယ့္၊ ေထာက္လွမ္းမစာနာ၊ ပညာအထု၊ ျမတ္သူ႔ၾကည့္မွန္၊ ၾကာလီဟန္မူ၊

သူရတန္ရင္သြီး၊ ဒန္ရမာဇာလီ၊ ဒူရဘီနယ့္၊ ခ်စ္ညီတူခရီးကို၊ ေနာက္မီးမေလွ်ာက္လို၊ နီလဲ့ႏွစ္ဆင့္၊ ႏွစ္ပြင့္စံုညီ၊ မဒၵီရွိယ့္အဟို႐ို႔၊ ေတာင္ကၽြန္းညိဳေလာကဓါတ္၊ တိုင္းမဇၨ်ိမာ၊ ယင္းကျဖာေက၊ ရာဇာအမ်ိဳးျမတ္အယ့္၊ ဆက္မျပတ္သိမ္းယူျပန္၊ ဘီးကအဆက္၊ ႏြယ္မပ်က္ေက၊ ကနက္ျဖန္႔ကာစံအယ့္၊ သွ်စ္တန္ပလႅင္႐ိုး၊ ဘိုးကဆက္ခံ၊ ဘနန္းစံေက၊ နန္းရံ႐ို႔အမ်ိဳးတည္၊ ကတိုးအနံႈဥဒဟို၊ သင္းပ်ံ႕မႊီးႀကိဳင္း၊ သွ်စ္ရပ္လႈိင္ေက၊ မ႑ိဳင္ခ်က္ျမဳပ္သိုထက္၊ ျပည္နဂိုရ္ေ၀သာလီ၊ ဓညႏွစ္ခန္း၊ ႏွစ္ျပည္လႊမ္းေက၊ ထီးနန္းအစီရီတည္၊ မ်ိဳးသာဂီစိုင္မပ်က္၊ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာ၊ မဟာႏြယ္မ်ိဳးတက္အယ့္၊ မယွက္မေႏွာၿပီ၊ သွ်စ္ေသာင္းအခ်ာ၊ ဆက္ခါစိုးစံ၊ နန္းရံမယ့္ဌာနီသို႔၊ ရာသီခြင္မစြန္းခင္၊ ေအာင္စည္ရႊန္းလို႔၊ စက္ပန္းျဖန္႔စီခ်င္ေရေနာက္ခြင္ၾကာလြန္းစြတကားလည္...။......။

(ဒုတိယပိုဒ္)

ေနာက္ခြင္ၾကာလြန္း၊ ရာသီစြန္းလွ်င္၊ ရစ္သန္းလွည့္ခါ၊ သွ်စ္ျဖာအံုးလာႀကိဳး၊ အာကာတိမ္ညြတ္၊ ၿပိဳလတ္ဘိသြင္၊ မယ္လွ်င္လက္စံုမိုးရယ့္၊ ေၾကာက္ရြံ႔စိုးၫႇိဳးမ်က္ႏွာ၊ လက္ရႊီျဖန္ထား၊ သိၾကားကိုေလွ်ာက္ထားပါအယ့္၊ ေတာင္ညာမေဟရင္သြီး၊ ႏွစ္ပါးေမာင္ႏွံစံု၊ ဘုန္ရိပ္လႈံေက၊ ပဒံုၾကာနံ႔မႊီးအယ့္၊ ခ်စ္ႀကြီးမတင္ခင္၊ ဆယ့္သံုႏွစ္၀ယ္၊ ငယ္ရြယ္စိုင္ကပင္တည့္၊ ဘနတ္သွ်င္ေလာင္ဘုရား၊ ျခား၀မ္းမကြာ၊ ရင္းခ်ာေမာင္မယ္ႏွစ္ပါးကို၊ ပီးျမားစုလွ်ားတင္၊ လက္ထပ္ရီသြန္း၊ ဆယ္ႏွစ္ခန္းမူ၊ ထူးဆန္းသဘင္ယင္ရယ့္၊ ခ်စ္ႀကိဳးမွ်င္သြယ္ရစ္ပတ္၊ န၀ရတ္စီ၊ သဂႌအိမ္ရွိယ့္နတ္နယ့္၊ စိန္ျခယ္သတ္အလယ္တြင္၊ ေမာင္းမမ်ားေျမာင္၊ တေထာင္မက၊ ဟံၾကတံုးကိုပင္တည့္၊ သံုးႏွစ္ရာသီမွာ၊ ကုလားနီျပန္၊ သူရတန္က၊ အားအန္ျပတံုလာရယ့္၊ ခြန္ဘ႑ာဆက္မသြင္း၊ ဥပရာဇၤသွ်င္မယ္ထိပ္တင္ကို၊ အလွ်င္ခ်ီေစလ်င္ဟု၊ ေသာင္းတြင္းဇမၺဴပိုင္၊ အာဏာမိန္႔ျမတ္၊ ဘခင္နတ္က၊ အမတ္တေထာင္၊ မ်ားေျမာင္လက္နက္ကိုင္နယ့္၊ ေတာင္မ႑ိဳင္ၿပိဳမခန္း၊ ဆင္ျမင္းစစ္ခ်ီ၊ ပံတင္၀ီေက၊ ဧးယ္ၿမီသိမ့္သိမ့္က်န္းမွ်၊ နန္းအိမ္ရွိယ့္သခင္၊ နံေတာ္ကမူ၊ စတူရပါဒ္၊ နကၡတ္အထြန္း၊ က်ီးကန္းတာရာ၊ ဟသၤာအထြက္၊ စစ္ခ်ီတက္လွ်င္တည့္၊ ေနာက္ခြင္ေမာက္သူဇာ၊ ခ႐ိုင္တလႊား၊ အပိုင္စားေက၊ စံကားသံုးႀကိမ္ၾကာခယ့္၊ ေတာင္ေတာကိုခ်င့္တြက္ျပန္၊ မယ့္႐ို႔စံျမန္း၊ ရႊီးဘုန္နန္းနယ့္၊ ဂဏန္းသခ်ၤာ၊ ယူဇနာမူ၊ န၀ါဒသမွန္အယ့္၊ အလွ်င္အျမန္ျပန္စိယ္ေၾကာင္း၊ ဆုေတာင္းဆုယူ၊ သိမ့္သိမ့္ဆူေက၊ သွ်င္လူမ်ားအေပါင္းတည့္၊ နန္းေလာင္မယ့္သိခင္၊ ေအာင္ပန္းစိုက္ေဆာင္၊ ဘုန္းေခါင္ျပန္စိယ္ခ်င္ေရ၊ ေလွ်ာက္တင္ခါပန္းစြာတကားလည္...။......။

(တတိယပိုဒ္)

ေလွ်ာက္တင္ခါပန္း၊ ရာသီဆန္းလွ်င္၊ နန္းျမင့္ေအာင္ၿမီ၊ ဆယ္ႏွစ္လီရစ္သန္းျမဴး၊ ေမာက္သူဇာေက၊ ဒကၠာဆိပ္ကမ္းဦးက၊ ေက်းဇူးဂုဏ္သွ်စ္တန္၊ အမတ္လိမၼာ၊ ထိုၿမိဳ႕ရြာတြင္၊ အာဏာသံုးခယ့္ျပန္မွ၊ ေျပာင္ဆဒၵန္မာတင္႐ိုး၊ ထြက္လွ်င္မျပန္၊ မလွန္႐ို႔မင္းမ်ိဳးတည္း၊ ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါးတြင္၊ ရိပ္ျခည္အျမင္၊ အသွ်င္သိရင္းပင္တည့္၊ ပညာသွ်င္အုပ္ထိန္းမွ၊ ၿမိဳ႕ျပျပည္ရြာ၊ သာယာစည္ကားလွအယ့္၊ မင္းေယာက်္ားဓမၼတာ၊ ပညာမဲ့ကြက္၊ ဥာဏ္မစြက္ေသာ္၊ ျပည္ထက္မထားရာတည့္၊ ရွိက်မ္းလာထံုးစာေဟာင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းသိျပန္၊ ဘြဲ႔မြန္အမတ္ေကာင္းကို၊ ေနာက္တေၾကာင္းကုလားရြာ၊ အပိုင္းအပ္ၿပီး၊ စစ္သူႀကီးဟု၊ ေစာထီးထားခယ့္မွာအယ့္၊ ဘာရာဇာမိန္႔ေတာ္ျမတ္၊ ဦးထိပ္ရြက္ပန္၊ နန္းရံအိမ္ရွိယ့္နတ္ကို၊ ႐ို႔ညြတ္ေလွ်ာက္ထားတင္၊ ရာသီေျပာင္းရယ့္၊ မိုဃ္းေႏွာင္း၀ါလ၊ ေဆာင္းစအကူးတြင္ႏႈိက္၊ မ်ားဖ်င္စစ္ဗိုလ္ၿခီ၊ ထိုၿမီတ၀က္၊ လက္နက္ထားခယ့္စီဟု၊ ေျမာက္လီျဖဴးလားလွ်င္၊ ဘရာဇာမိန္႔ျမတ္ထူး၊ ဦးထိပ္ပန္ရြက္ဆင္ရယ့္၊ ရွိလာလွ်င္ေနာက္လဲ့ေကာင္း၊ ႐ံုးေပါင္း႐ႈေမွ်ာ္၊ ဥာဏ္ေတာ္သာေၾကာင္းတည့္၊ မင္းေလာင္းဥပရာ၊ ၾကည္းရီတင္းက်န္း၊ ျမစ္လမ္းႏွစ္ဘက္မွာလဲ့၊ နိယ့္မၾကာအထပ္ထပ္၊ ရက္စပ္စိယ္ကၽြန္၊ ေရာက္လာျပန္ေသာ္၊ အမွန္မယံုလတ္ခယ့္၊ ေနာက္ရပ္ပိုင္သိခင္၊ ေဟမန္အကူး၊ ရဲမႈးစစ္ေအာင္ျမင္ေရ၊ ေရာက္ထင္ၾကာနန္းကတကားလည္...။......။

(သု၀ဏၰေဒ၀ီသၽႊန္းလိုက္ရတု)