Saturday, February 16, 2013

ညာၿမိဳ႕ရပ္စြန္

(၁) စုန္လီေကလက္ယာ၊ ဆန္လီေကလက္၀ဲ၊ ကုလားတန္ေက၊ ျမစ္ျပင္ထဲမွာ၊ ရြက္ဖြဲဖြဲႏွင့္၊ ခရီကုန္သြယ္၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကား၊ ကုန္သည္ဆိုေက၊ ထိုျမစ္ထဲမွာ၊ ရြက္ဖားဖားႏွင့္၊ လားလာေျပာင္းျပန္၊ လီဆန္လီသင့္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ေပါင္းစပ္၊ ရြက္ခ်င္းထပ္ခါ၊ လွီအေပါင္းမွာ၊ ေျမာက္မ်ားစြာေလ....။

(၂) ေခ်ာင္းငယ္၀တြင္၊ စ်ီးခ်ခါျဖင့္၊ သင့္တင့္ေလာင္းလွီ၊ အညီစုစပ္၊ ပ်ားပန္းခက္သို႔၊ မျပတ္အိမ္ၿခီ၊ အစီယွဥ္သင့္၊ ဆင္လံုးျမင္းရံ၊ လီသြန္းခံျပဳတင္း၊ ရပ္ဌာနီမွာ၊ တသြင္းသြင္းေလ....။

(၃) မွန္းဆရာတဖန္၊ ေျမာက္သို႔လွမ္း၍၊ ၾကည့္လတ္ျပန္ေသာ္၊ အိမ္ၿခီမျပတ္၊ အထပ္ထပ္ႏွင့္၊ ေၾကာင္းလမ္းဇခၤါ၊ အျဖာျဖာႏွင့္၊ ေကာင္းစြာ၀င္းျခံ၊ ထိုရပ္ဌာန္မွာ၊ နီစြန္မထိုး၊ လမ္းတေလွ်ာက္မွာ၊ ပင္ရိပ္မိုးလို႔၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေကသာယာ၊ ထိုရပ္ရြာကား၊ လားလာအမ်ား၊ ေခ်ာင္းအငယ္ကို၊ တန္းထားေလွ်ာက္ပ်ာ၊ ကူးလီျငားေရ....။

(၄) ေခ်ာင္းတြင္းရာနီေက၊ ကမ္းၿခီႏွစ္ဖက္၊ အိမ္မိုးစြန္ႏွင့္၊ နားပန္းယွက္လို႔၊ အိမ္ၿခီရာေထာင္၊ အိမ္တိုင္းဆိုေက၊ အိမ္ပုန္းလ်ာမွာ၊ ညြတ္က်ေယာင္သို႔၊ အစားဆန္ရီ၊ စံုညီၿဖိဳးၿဖိဳး၊ မႈိင္းသရီေလ၊ စံုညီရပ္မွာ၊ တၿဖိဳးၿဖိဳးေလ....။

(၅) ထိုကရာတဖန္၊ အေနာက္ဖက္သို႔၊ ေလွ်ာက္လတ္ျပန္ခါ၊ အိမ္စိုင္မျပတ္၊ အထပ္ထပ္ႏွင့္၊ ေၾကာင္းလမ္းဇၤါ၊ မ်ားစြာေရာယွက္၊ ေၾကာင္းလမ္းထက္တြင္၊ စားဖြယ္ေသာက္ရာ၊ လိုရာမခ်ား၊ ေရာင္းသူကစံု၊ ၀ယ္သူပံုခါ၊ ကုန္ေပါင္းစံုႏွင့္၊ လူအမ်ားမွာ၊ တဖြားဖြားေလ....။

(၆) အထပ္ထပ္ႏွင့္၊ မျပတ္အိမ္ၿခီ၊ မိုးစြန္ယွက္လို႔၊ ေဂါင္းခ်င္းစီေက၊ အစအဆံုး၊ မွန္းမရေအာင္၊ အိမ္ၿခီဖံုးလို႔၊ ထိုကတခါ၊ ေလွ်ာက္လို႔လာေက၊ မက်ဥ္းမက်ယ္၊ ျမင္သမွ်ကား၊ ႐ွဳစဖြယ္ရာ၊ လွီငယ္လွီႀကီး၊ ရွဳမၿငိမ္းေအာင္၊ ေလာင္းေကာင္းၾကပ္တင္၊ ေလာင္းစင္ၾကပ္ခ်၊ အသွ်င္ျပည္ေက၊ နီတ႐ိုးမွာ၊ ၾကည့္တိုင္းလွလို႔၊ ေခ်ာင္းလမ္းမဆီ၊ ေလာင္းခ်င္းၿပီးေက၊ ေခ်ာင္းရီမွာခ်၊ ထိုး၀ါးၿပီးေအာင္၊ စိုက္ထူၾကလို႔၊ ေလာင္းေဂါင္းကားညီ၊ ေလာင္းစီေထာင္ေပါင္း၊ ရီစပ္ဆိုေက၊ ကမ္းႏွစ္ဖက္မွာ၊ ေလာင္းအေပါင္းႏွင့္၊ ထိုရပ္ဆိုေက၊ ထိုေဒသကား၊ ပထမေက၊ ဓည၀တီ၊ မာရယုက၊ ဆင္းသက္လီခါ၊ ျဖစ္ေပၚလာေရ....။

(၇) ေခ်ာင္းတြင္းအိမ္ၿခီ၊ ေဂါင္းခ်င္းစီခါ၊ စံုညီျပည့္ၿဖိဳး၊ ၀င္းထရံႏွင့္၊ ပတ္ခါရံလို႔၊ နီမထိုးေအာင္၊ ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္၊ သီးႏွံေရာယွက္၊ ခက္ခ်င္းၿပိဳင္ေက၊ ခိုင္ခ်င္းယွက္လို႔၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာ၊ မခ်ားပါေက၊ ကင္း၀န္ေပ်ာ္ေက၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ထဲမွာ၊ မစဲလူသံ၊ တညံညံႏွင့္၊ ဆင္းျပန္စြာလွ၊ ဣထိယ႐ို႔၊ မိမၼမွာမူ၊ လိုင္တန္ဘယက္၊ ျမာေစာင္းတင္ခါ၊ ရြီအေျပာက္ႏွင့္၊ ၿခီမွာကေငြ၊ ဣေျႏၵသတၱိ၊ ဂုဏ္ဟိဟိႏွင့္၊ စား၀တ္ဆင္ယင္၊ ယဥ္စင္ရက္ခတ္၊ အေျပာက္မ်ိဳးစံု၊ ရက္လတ္တံုေက၊ လူ႔ဘံုေလာက၊ နတ္တမွ်သို႔၊ ၀ေျပာခ်မ္းသာ၊ ထိုခ်ိန္ခါကား၊ နတ္ပမာေယာင္၊ ၀င္း၀င္းေျပာင္၍၊ ရွဳခ်င္မခန္း၊ အသွ်င္နီေက၊ ၿမိဳ႕ေတာ္နန္းမွာ၊ နတ္ထက္စြမ္းေရ....။

(၈) ေတာင္စြန္ညာက၊ မိန္႔ေတာ္ခ်သည္၊ ပိုင္သခြင္ဖို႔၊ ညာၿမိဳ႕ရပ္စြန္၊ ကုလားတန္၀ယ္၊ ခိုက္ရန္မျပဳ၊ ခိုးသူမုဒိမ္း၊ ရန္စစ္ၿငိမ္းစီ၊ တပ္တည္ခ်ီဟု၊ သၿပီတန္းခြန္၊ ဘုန္းသန္လူ႔ဘ၊ ၀ါကၽြတ္လ၀ယ္၊ ဧကရက္ႂကြင္း၊ ေဆာင္းတလင္း၌၊ လမင္းတန္းေဆာင္၊ တေျပာင္ေျပာင္လွ်င္၊ ေတာင္သို႔လွည့္လား၊ ေငြရထားျဖင့္၊ လ်င္လ်းသိုသို၊ ႏွင္းစိုစို၀ယ္၊ လီခ်ိဳပ်ံ႔သင္း၊ အခ်မ္းျပင္း၍၊ မိမင္းတူပင္၊ မ်ိဳးတြင္ထိပ္ပန္၊ မတ္ေကာင္းကၽြန္ကို၊ အလြန္ရက္ရွည္၊ ၾကာမတည္ေအာင္၊ ေလးမည္ငါးျဖာ၊ ငါးရာျမစ္မ၊ ဂစၧပဟု၊ စီးက်၀ွန္တက္၊ ႏွစ္ဖက္သို႔ေႏွာ၊ ေတာင္ႏွင့္ေတာ၀ယ္၊ ျမေၾကာယွက္ခိုင္၊ ခက္ခ်င္းဆိုင္၍၊ သံၿပိဳင္ရင့္႐ူ၊ ၿဂိဳးၾကဴက်ီးငွက္၊ ဇရက္ဥေဒါင္း၊ တေသာင္းေသာင္သည္၊ လမ္းေၾကာင္းလမ္းစိုင္၊ ျမည့္လိမ့္ေသာ၀္..။

(နရဘယရာဇာမင္းလက္ထက္ လက္ယာျမန္ဂူတာအား ကုလားတန္ျမစ္ဖ်ားသို႔စည္လႊတ္ရာ ေဒသသဘာ၀အဖြဲ႔)